Privacy Policy

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
на Спортен Клуб Синьо Небе
за ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ
www.skydivebalkan.coм

Общите условия за ползване уреждат взаимоотношенията с потребителите на интернет сайт http://www.skydivebalkan.com/, възникващи при предоставяне и ползване на сайта и стоките и услугите, предлагани на него. Публикувани са в сайта и са достояние на всеки Потребител. При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия и правила за ползване, използваните по-долу термини и изрази имат следното значение: Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.skydivebalkan.com на своя компютър или ползва стоките/услугите предлагани на нея.
Под „Търговец“ се разбира собственикът на интернет сайта www.skydivebalkan.com - Спортен Клуб Синьо Небе, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, ул. Средна Трака №499 ИК:176757808; МОЛ: Андрея Андреев и идентификационен номер по ДДС BG176757808.
Под „Интернет сайт“ се разбира интернет страницата www.skydivebalkan.com и всички подстраници на същия домейн, собственост на Спортен Клуб Синьо Небе.
Под “Резервация” се разбира заявката за закупуване на стоки/услуги от интернет сайта при условията предвидени в него относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя/клиента.
Под „Ваучер“ се разбира документ издаден от Търговеца, който Потребителя/клиента получава в електронен вид и който удостоверява, че Потребителят/клиентът е запазил избраната стока или услуга и съответно може да се възползва от нея.
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговецът предоставя стоки и услуги на потребителите си посредством интернет сайта. Стоките/Услугите се предлагат и могат да бъдат закупени и ползвани при условие, че Потребителят/клиентът приема без възражения условията, споменати в този документ. Тези условия обвързват всички потребители. С поставяне на отметка на опцията „Съгласен съм и приемам всички условия“, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената резервация, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.skydivebalkan.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
Търговецът гарантира на своите Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. Търговецът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
След избиране на бутона “Потвърждаване на резервацията”, потребителите се съгласяват да закупят стоките/услугите, които са резервирали. Това действие има правно обвързваща сила и в следствие на него се счита, че договорът за покупко-продажба от разстояние е сключен. Клиентът получава потвърждение на резервацията на имейл посочен от него.
Стоките/Услугите, предлагани на интернет сайта могат да бъдат поръчвани единствено от лица навършили пълнолетие.
Стоките/Услугите, предлагани на интернет сайта могат да бъдат ползвани от непълнолетни само с писменото разрешение и в присъствието на техните родителите/попечители или законните им представители.
Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на заявена резервация в случай, че стоките не са достъпни. Търговецът уведомява Потребителя/клиента за невъзможността да извърши услугата чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Търговеца, клиентът ще може да избира между отказ от резервацията и възстановяване на сумите или чрез заместваща резервация.
Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.
Всички фотографии и видео материали публикувани на сайта са със запазени авторски права и използването им без писменото съгласие на автора е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права.
Цените на Стоките/Услугите са в български лева с включено ДДС.
Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да резервира обявените стоки/услуги на Интернет сайта.
Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята резервация.
Потребителят/клиентът е съгласен, че Търговецът може да има достъп до личните му данни, за технически цели при изпълнение на задълженията си по предоставяне на стоките/услугите.
Потребителят/клиентът е длъжен да заплати цената на резервацията си според избрания начин.
Потребителят/клиентът се задължава при ползване на стоките/услугите:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, закона за авторските права, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Търговеца услуги;
• да уведомява незабавно Търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети Търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.skydivebalkan.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
С приемане на Общите условия Потребителят/клиентът декларира, че като задължително условие за ползване на услугите ще подпише декларация за освобождаване от отговорност по образец в ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
С приемане на обшите условия Потребителят/клиентът приема да спазва условията за ползване на стоките/услугите описани в ПРИЛОЖЕНИЕ 2
При направена резервация Потребителят/клиентът се задължава да уведоми Търговеца в случай, че не получи потвърждение за резервацията си на посочения от него имейл.
Търговецът няма задължението да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните стоки и услуги.
Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация предоставени от Потребителя/клиента.
Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва стоките и услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.skydivebalkan.com
Търговецът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока/услуга.
Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца. Търговецът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
Търговецът събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговецът ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговецът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на му.
Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя/клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
  2. РЕЗЕРВАЦИИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ
Резервациите са зависими от натовареността на базите и задължително се правят по сериен номер на валиден ваучер.
Резервация за извършване на услуга се счита за потвърдена/направена след предявено от страна на Клиента желание и фиксирани/посочени от Търговеца дата и час по електронен път или чрез телефонен разговор между двете страни.
Потвърдена/направена резервация може да бъде отменена минимум 36 часа преди събитието, като Ползвателят се обади на посочения в контакти телефон и прати e-mail.
В случай, че Ползвателят, не информира Търговеца за настъпилите промени, то той губи сумата по направената резервация. Авнасово преведената вноска за резервация на скока не се възстановява.
До мястото за излитане пасажерът трябва да дойде с личен транспорт. – В полетите мога да участват хора с теглото до 105 кг.
Полетите и скоковете са зависими от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да ви уверим, че времето е подходящо и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
Ползвателят да не е употребил алкохол и/или други упойващи вещества 24 часа преди скока.
3. ИЗМЕНЕНИЯ
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Клиентът не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Клиентът заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговецът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Клиента.
4. СПОРОВЕ
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство.